Broedplaats Zaailand

Een belangrijk initiatief van de oprichter van Hal25 op het terrein van de voormalige gasfabriek. Zaailand zou een nieuwe broedplaats worden waar de samenleving later zou oogsten. Omdat er een misverstand zou kunnen plaatsvinden over vergunningen moest Zaailand alle bouwwerken afbreken. Het is niet de eerste keer dat rigide ambtenaren creatieve initiatieven in Alkmaar frustreren. Progressief Alkmaar gaat er zorg voor dragen dat dit soort initiatieven meer gekoesterd worden

Integrale visie rond bruisende stad

Samenvatting

Om de vergrijzing om te buigen is het nodig de stad interessant te maken voor jongeren.

Alkmaarse jongeren willen we graag hier houden. Voor de dorpen zijn jongeren belangrijk om het verenigingsleven van nieuw bloed te voorzien. Voor jongeren in de dorpen zijn starterswoningen noodzakelijk.

Jongeren uit andere regio’s willen we geïnteresseerd maken voor Alkmaar. Dat kan met universitaire opleidingen en post-HBO opleidingen die iets extra’s bieden. Denk aan een energiefaculteit samen met ECN en TNO; denk aan zaadveredeling, waar onze regio wereldwijd voorop loopt. Een post Hbo opleiding onder supervisie van de Universiteit van Wageningen. Denk aan uitbreiding van Alkmaar Data science in het KPN gebouw, een faculteit van de VU in Amsterdam. Geef het ziekenhuis een academisch ziekenhuis status.

Jongeren willen in een bruisende stad wonen. Een binnenstad waar woonklimaat voor de binnenstadbewoners prettig blijft en voor de bezoekers een bruisende ervaring oplevert.

Een bruisende stad

Wat betreft Progressief Alkmaar zet de stad in op verjonging.

Dat betekent talentvolle jonge mensen behouden, maar ook talentvolle jongeren aantrekken. Daar willen we universitair onderwijs voor uitbreiden en broedplaatsen faciliteren waar creativiteit en ondernemerschap de degens kruisen. Dat bereik je met voldoende jongerenhuisvesting (een en twee persoonshuishoudens; kleine winkelpanden omkatten naar twee tot drie appartementen en aan de rand van het centrum realiseren van starterswoningen). Bovenal een bruisende stad waar jongerencultuur een duidelijke en prominente plek krijgt .

Een bruisende stad is een stad waar leven zich op straat afspeelt, waar mensen ’s avonds op terrassen eten en flaneren langs grachten.  Verspreid evenementen over de stad en geef meerdere kernen de mogelijkheid om eigen aantrekkelijkheid te vergroten. (Dus ook Overdie, Oudorp en de Mare). Dat verlicht de druk op Waagplein en Ritsevoort. Sta festivals toe in broedplaatsen als Gasfabriek, Zaailand en Hal 25. Verplaats de finish van sportevenementen naar de Weterhout, Oosterhout en Rekerhout, laat wielerwedstrijden niet finishen langs het kanaal, maar aan de Kennemerstraatweg en de Singels. Dit soort veranderingen halen druk weg van het centrum en maakt de stad in zijn geheel grootser.

Geef de horeca in de binnenstad verplichte sluitingstijden, waardoor horecapersoneel zich kan verschuilen achter regels zonder door agressieve klanten onder druk gezet te kunnen worden om de zaak langer open te houden. Wat betreft Progressief Alkmaar mogen deze tijden wel heel ruim zijn en gemeentebreed op elkaar aansluiten. 

Progressief Alkmaar heeft in haar programma ook staan dat in het weekend en in ieder geval op zaterdag het gemeentelijk OV gratis is en in het weekend een “stapbus” rijdt om mensen van het centrum naar de buitenwijken te brengen welke rijdt tot 04.00 uur.

Bijzondere bijstand ook voor witgoed en ruime tegemoetkoming voor energieprijzen

De koopkracht neemt zienderogen af. Het zou goed zijn als de vakbeweging harde looneisen stelt. De landelijke politiek moet het niveau van bijstand en AOW per direct opkrikken. Lokaal kunnen wij het gebrek aan koopkracht enigszins opvangen om mensen die tot 120% van het bijstandsniveau aan inkomen hebben, volledig te compenseren met bijzondere bijstand.

In 2017 is witgoed uit de bijzondere bijstand geschrapt. Dit moet weer terug in het pakket van de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet ook worden aangewend om mensen die buiten hun schuld in de schulden zijn gekomen door Corona en de oorlog in Oekraïne.

Progressief Alkmaar wil de laagste inkomens compenseren voor de stijgende energieprijzen met 1000 euro per huishouden.

Riolering Oostgraftdijk overbelast

Europarcs De Rijp dient eigen rioolafvoer te realiseren

De woningen van Europarcs zijn aangesloten op het riool van Oostgraftdijk. Met veel regen gedurende het toeristisch hoogseizoen betekent dit dat de riolen overlopen. Oostgraftdijkers hebben al meermalen meegemaakt dat de troep via de toiletten omhoog komt.

De gemeente Alkmaar zal hier veel doortastender op moeten treden. Europarcs zal via de rechter gedwongen moeten worden om een deel van de kosten te dragen. Alkmaar kan de vernieuwing van het rioolsysteem direct uitvoeren en Europarcs aanschrijven en de rekening bij hen indienen. Dan hoeven de inwoners van Oostgraftdijk niet in de rotzooi blijven zitten en zullen advocaten de degens kruisen over het inlossen van de schuld van Europarcs

Starterswoningen Graftdijken? Bouwen aan het lint

Starterswoningen aan het lint

Voor veel mensen in West – en Oostgrafdijk is het belangrijk dat er starterswoningen worden gebouwd in deze dorpen. De vraag is echter: waar?

Inwoners van Oostgraftdijk waren hier heel helder over. In het verleden is geopperd om naast de huidige lintbebouwing een tweede lint aan te leggen. Daarmee is het unieke karakteristieke profiel van het dorp definitief kapot. Daar is met succes actie tegen gevoerd en het plan is vervolgens afgevoerd.

Wat wel kan is het lint verder uitbouwen. De dorpen hebben een kleine 900 inwoners. De jonge mensen die in de dorpen willen blijven en daarmee een aandeel willen blijven geven aan zaken als het verenigingsleven kunnen met enkele tientallen woningen geholpen worden. Langs de Kanaaldijk richting De Rijp kunnen 20 woningen gebouwd worden voor een en tweepersoonshuishoudens en 20 woningen voor meer-persoonshuishoudens met 5 tot 6 kamers. Dit kan in karakteristieke stijl waardoor het karakter van het dorp in tact blijft. Houd een optie open voor 20 extra woningen die op latere tijdstip kunnen worden toegevoegd indien nodig.

De Alkmaarse politieke partij Progressief Alkmaar ondersteunt deze gedachte

Alle vergunningen voor Europarcs ‘on hold’

Alle vergunningen voor Europarcs ‘on hold’

Bewoners van Oost- en Westgraftdijk maken zich zorgen bij de ontwikkelingen rond Europarcs. De omringende grond is nu nog eigendom van “De Zeevarenden Buidel”, gemeente Alkmaar en het Waterschap. Het is zaak deze gronden niet te verkopen aan Europarcs. De gemeente Alkmaar heeft deze gronden nodig voor de behoeften van de bevolking van Oostgraftdijk . Progressief Alkmaar ziet hier een mogelijkheid voor het bouwen van starterswoningen.

Coöperatie Jozefschool De Rijp goed bezig

Bewoners in De Rijp hebben de koppen bij elkaar gestoken toen de mogelijkheid zich voordeed de voormalige Jozefschool te kopen. Er is een coöperatie opgericht en de initiatiefnemers hebben de vergunningen gekregen om een woningbouwproject te realiseren. Dit is een mooi voorbeeld hoe we in de dorpen kunnen werken aan het oplossen van het probleem van leegloop, realiseren seniorenwoningen, doorstroming en realiseren van starterswoningen. Uiteraard moet er ook gebouwd worden door de woningbouwcorporaties. Toch is dit een voorbeeld waarvan we er meer willen zien

Bevolking neemt harder toe dan voorspeld

De prognose van de bevolkingsgroei wordt steeds opnieuw naar boven bijgesteld. De prognoses zijn al 20 jaar alsmaar te laag gebleken. De voorspelde toename tot 2050 was in 2005 ruim 2 miljoen lager dan in 2019. Dat leidde tot verkeerde conclusies. Op basis van deze onderschatting hebben provincies als Noord Holland te lang op de rem hebben gestaan. De waarschuwing was steeds: pas op, bouw niet te veel woningen.

Een van de redenen van de onderschatting van de bevolkingsgroei was vooral ook de veel te lage aannames over de instroom van migranten: expats en arbeidsmigranten. Met de vergrijzing in het vooruitzicht en de daarmee samenhangende krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe stromen oorlogsvluchtelingen kan het best zijn dat zelfs de prognose van 2019 te optimistisch zal blijken te zijn. Pas in december 2021 heeft het CBS die aantallen iets (nog steeds te weinig) aangepast. Zie bijgaande illustratie.

De conclusie luidt wat Progressief Alkmaar betreft: niet kletsen, maar bouwen

Sociale woningbouw en een ontmoetingsplek in Westgraftdijk

Leegloop van Jongeren

Inwoners van Westgraftdijk maken zich zorgen. Zij zien jongeren het dorp uittrekken. Dat gebeurt omdat er onvoldoende woonruimte voor hen is. Er zijn te weinig woningen voor starters. Er moet gewoon snel gebouwd gaan worden. Dit was verhaal wat inwoners vertelden aan Matt Delahaij en Hans Driessen, nummer 1 en 5 op de lijst van Progressief Alkmaar. Hans Driessen is inwoner van Westgraftdijk en is van plan zich in te gaan zetten voor de belangen van zijn dorp.

Betaalbare starterswoningen dringend noodzakelijk

Er moet snel begonnen worden met bouwen van betaalbare starterswoningen. Jonge mensen moeten de mogelijkheid hebben in het dorp te blijven wonen, aldus een inwoonster van het dorp. Tussen het Noord-Hollands Kanaal , Oostgraftdijk en Westgraftdijk, naast Europarcs is nog ruimte voor tientallen woningen. Mensen zien hun verenigingen leeglopen. Straks zijn er niet genoeg vrijwilligers meer om alle taken, die bij het dorpsleven horen, in te vullen, was het angstig voorgevoel dat mensen uitspraken. 

Sterke behoefte aan een dorpshuis

Naast de noodzaak voor betaalbare sociale woningbouw is er ook sterke behoefte aan een dorpsontmoetingsplek. Een plek waar vergaderingen kunnen worden georganiseerd door de vele verenigingen, waar kinderopvang kan worden georganiseerd, waar mensen samen kunnen koken en waar na activiteiten een borreltje kan worden gedronken en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar bij kunnen praten. 

Stem nummer 5 op de lijst Progressief Alkmaar; Hans Driessen uit Westgraftdijk

Het verkiezingsprogramma van politieke partij progressief Alkmaar sluit naadloos aan bij de wensen van de inwoners van Westgraftdijk

Parkeerprobleem in West Graftdijk

Woensdag 23 februari ging Politieke Partij Progressief Alkmaar huis aan huis in West Graftdijk. We wilden van de mensen zelf horen welke verwachtingen en wensen zij hebben. Opmerkelijk dat iedereen, die wij spraken, het parkeerprobleem aankaartte. Bewoners aan de PP Kroonstraat stelden voor een visgraat pakkeerstrook aan te leggen (zie foto; een deel in het gras en dan ///////). Dit levert al gauw zo’n 7 extra parkeerplaatsen op.

Als boosdoener werd door vrijwel iedereen Europararcs aangewezen. Europarcs ligt aan de Burgemeester Dalenbergstraat. Een straat die begint in het hart van West Graftdijk, vervolgens langs de N244 loopt, daarna Europarcs kruist en pas op de hoogte van Hotel de Rijp in naam verandert naar Groene Dijk.  Als de straat al Groene Dijk gaat heten als deze parallel aan de N244 loopt en Centerparcs niet langer aan de Burgemeester Dalenbergstraat ligt maar aan de Groene Dijk, zullen mensen door hun navigatie niet meer West Graftdijk worden ingeloodst als zij op zoek zijn naar Europarcs.

Bij de situatie rond Europarcs zit volgens de Westgraftdijkers het grootste probleem. Landbouwbedrijven en voedselproducerende bedrijven in de regio nemen mensen in dienst uit oost Europa. Deze mensen verblijven in woningen die op het terrein van Europarcs staan. Om meerdere redenen parkeren deze mensen hun auto in het dorp West Graftdijk. Het gebeurt regelmatig dat auto’s daar weken achtereen staan zonder dat de eigenaar bij de auto komt. Als Europarcs vol zit, verblijven daar meer mensen dan de dorpen Oost- en West Graftdijk aan inwoners rijk zijn. De gemeente dient Europarcs aan te spreken dat het bedrijf op het terrein voldoende parkeerplaatsen dient te realiseren voor de mensen die op het terrein overnachten.  

Progressief Alkmaar zal al voor de verkiezingen van 16 maart beginnen deze problematiek aan te pakken.