De Geknipte Gast Daalmeer

Er is iets met mensen die een contact beroep uitoefenen. Of je nu bij de kapper, fysiotherapeut, nagelstyliste of tattooerder in de stoel zit, daar waar geplukt, gefriemeld en gekneed wordt daar wordt gepraat. Heel veel gepraat. Deze sociale biotopen waar men het lokale wel en wee deelt is een goudmijn voor aptropologen, rechercheurs, nieuwsgierige aagjes en broodschrijvers zonder inspiratie. Zo was ik afgelopen week De Geknipte Gast in het beste thuis-salon van Daalmeer. Hier wordt je, net zoals bij Eus, hartelijk ontvangen en voorzien van prima koffie. Ook deze dames hebben het interview vermogen van Eus en dezelfde innemende vriendelijkheid. In het proces van een optrekkend zilverenpad weg te werken, werd ik in een mum van tijd het hemd van het lijf gevraagd toen ik terloops liet ontvallen mij kandidaat te hebben gesteld voor Progressief Alkmaar. Deze ‘a-politieke’ dames bij wie GR22 niet leefde, waren vooral gedesillusioneed door hun ervaringen met de ingekochte zorg en de co-ordinatie (lees stagnatie) hiervan. De Kafkaesque toestanden bij het vinden van de juiste zorgpartner om vervolgens overladen te worden met standaardpakketten die niet paste bij de hulpvraag.

Snel rees de vraag, waar staan jullie dan voor? Vol enthousiastme begon ik te ratelen over 50% sociale nieuwbouw, leegstaande bedrijfspanden ombouwen tot woningen, onderwijs niet belasten met jeugdzorgtaken (ouderkamer?), gemeente moet toezicht houden op kwaliteit WMO & Jeugdzorg, bijzondere bijstand 120% van de bijstandsnorm; inclusief witgoed en toegankelijk bij schulden. Onze ideeen resoneerde bij hun belevingswereld. Het was een cocktail van herkenning en zich gehoord voelen in onze ideeen dat de dames deed optpoppen tot ge-engageerde types die actief willen ondersteunen. Al voor het kopje koffie op was zat ik halverwege onze tien-punten lijst. Het klinkt allemaal heel leuk, maar het is wel heel veel wat jullie willen kwam M. (she could Dench Judy in een Bond film) scherp uit de hoek. En dat klopt. Een termijn van 4 jaar is bijzonder kort en niet genoeg om je fundament onder je visie goed te laten landen in de politiek. Echter, dat betekent niet dat je niets kunt ondernemen dat van grote betekenis kan zijn. Een zeer efectieve slag dat geslagen kan worden, is op beleidstechnisch gebied. Het is verre van sexy en alles behalve sprekend tot de verbeelding zoals. Maar wij willen ons in eerste instantie richten op het aanscherpen van de inkoopkaders bij de aanbesteding van zorg.

Door o.a. kwaliteit boven prijs te stellen en andere technische prestatie gerelateerde randvoorwaarden in te voeren, beogen wij de professional te bekrachtigen (discretionaire bevoegdheid). Waarbij een omslag naar hulp op maat te maken (vraaggericht) mogelijk wordt. De onderzoeken van journalistiek platform FollowTheMoney laten pijnlijk zien dat zorgverlenende instanties de enige partij zijn die beter worden van en in het huidige zorglandschap. Eerlijk is eerlijk, ons belastinggeld is niet bedoeld voor het spekken van gesjeesde bestuurders die de krenten uit de pap halen. De instanties worden gecontracteerd voor het bieden van juist die complexe hulp en niet om zich te verschuilen achter hun verdienmodel. Hier is ook een taak voor de gemeente weggelegd, om toe te zien dat de gecontracteerde zorg aan de kwaliteitsnormen voldoet.
Mocht ook u, net als de dames, zorgen hebben over het huidige zorglandschap in Alkmaar, dan gaan wij graag met u in gesprek op de verkiezingsmarkt in De Maere komende zaterdag 19 februari a.s.

PS: Mocht u bij uw kappersbezoek bij het beste thuissalon in Daalmeer, iets te enthousiast, flyers met ons 10 punten programma in de handen gedrukt krijgen, J’aime excuse 

Gevaarlijke verkeerssituaties in Westgraftdijk

Politieke partij Progressief Alkmaar heeft inwoners van Westgraftdijk bezocht. Meerdere mensen waren ontstemt over het verkeersgedrag van mensen die door hun navigatiesysteem Westgraftdijk waren ingeloodst (zij waren op zoek naar Europarcs aan de Burgemeester Dalenbergstraat, die zowel door Westgraftdijk als langs Europarcs loopt)en inwoners van het dorp die veel te hard rijden.

Met schoolgaande kinderen en spelende kinderen levert dit gevaarlijke situaties op.
Progressief Alkmaar Gaat samen met de bewoners zorgen dat er snelheidsbeperkende maatregelen worden getroffen

Vuurwerkverbod

Als het aan Progressief Alkmaar ligt blijft het vuurwerkverbod ook na de coronapandemie gelden. Vuurwerk is slecht voor het milieu, slecht voor de volksgezondheid, slecht voor de mentale toestand van dieren en hebben meermalen brand en ernstige verwondingen veroorzaakt. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken, zoals bijvoorbeeld lichtshows.

Verkeersveiligheid

De maximum snelheid moet omlaag. Het ongeval waarbij twee oudere dames om het leven kwamen is wat Progressief Alkmaar betreft de druppel. De maximum snelheid moet binnen de bebouwde kom omlaag naar 30 km.

Religieuze uitingen bij ordehandhavers

Progressief Alkmaar is voor scheiding van kerk en staat, met andere woorden is voorstander van de seculiere overheid. Godsdienst is een privé-zaak en dient vooral in de privé-sfeer beleid te worden. Nederland is een land waar godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Als mensen vrij zijn te kiezen welke godsdienst ze aanhangen, en de godsdienst bepaalde verplichtingen of gewoontes met zich meebrengt, dan is dat iets wat we dienen te respecteren. Daarnaast verwachten we van alle inwoners van Nederland en in het bijzonder de inwoners van de gemeente Alkmaar dat zij gezamenlijk gemaakte afspraken respecteren. Wat betreft religieuze uitingen betekent dit dat ordehandhavers herkenbaar moeten zijn aan hun uniform en dat keppeltjes, hoofddoeken, kruizen, tulband en dergelijke bij ordehandhavers sober aanwezig mogen zijn en dat het gezicht niet mag verdwijnen achter religieuze uitingen.

Vaccinatie

Mensen vragen ons wat ons standpunt voor de komende vier jaar is ten aanzien van vaccinatie tegen corona. De kandidaten die op de lijst staan hebben zich laten vaccineren en/of hebben de regels in acht genomen. Dit gezegd hebbende stelt Progressief Alkmaar dat het niet realistisch is om een programmapunt ten aanzien van Corona, Covid, Deltavariant, Omicron BA1 en Omikron BA2 in te nemen. De genoemde virussen zijn afstammelingen van elkaar. Het zijn de oorspronkelijke virussen die zich aanpassen aan het menselijke lichaam en met elke aanpassing c.q. variant milder lijken te worden. Het is niet uitgesloten dat tegen de tijd dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden het virus dusdanig mild is dat vaccinatie niet langer wordt aanbevolen. De ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en volgen elkaar in zulk een hoog tempo op dat een officieel standpunt voor de komende vier jaar niet realistisch is. We adviseren iedereen te doen wat goed voor de eigen gezondheid is en de adviezen van deskundigen ter harte te nemen.

Gemeentelijke belastingen

Om meer financiële ruimte te hebben voor gemeentelijke voorzieningen wil Progressief Alkmaar op drie manieren geld binnen halen. – Intensief gebruik maken van Europese- en Rijkssubsidies. De inkomsten hieruit zijn moeilijk in te schatten – Meer werkgelegenheid realiseren zodat het aantal mensen dat beroep doet op een uitkering afneemt. Als het aantal uitkeringen hiermee met 600 kan afnemen wordt 12 miljoen euro bespaard – Verhogen van gemeentelijke belastingen zoals de toeristenbelasting. Belastingen op overnachtingen zijn nu 1,25 tot 2,50 euro per nacht. Door dit te verdubbelen kunnen de extra inkomsten oplopen tot 400.000 euro. Met een progressieve WOZ belasting op woningen boven de 1 miljoen euro kunnende extra inkomsten nog verder worden opgerekt.

Daklozenopvang

Voor daklozen die om economische redenen dakloos zijn geworden geldt, net als voor alle woningzoekenden dat er een forse inhaalslag moet worden gemaakt met sociale woningenbouw. Voor dak en thuislozen die onder psychische druk dakloos zijn geworden wil Progressief Alkmaar, samen met woningbouwcorporaties en het nieuw op te zetten gemeentelijk woningbedrijf, begeleid zelfstandige woonvormen in gaan zetten zoals housing first en verdienwoningen. Hierbij geldt ten aanzien van professionele begeleiding: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Om deze mensen goed maatschappelijk te begeleiden worden zaken als budgetbeheer, woongedragstrainingen, huishoudelijke ondersteuning indien nodig en training in het omgaan met de woonomgeving ingezet. Deze woningen worden gelijkmatig verdeeld over alle wijken, buurten en dorpen van de gemeente. Hulpverlening wordt georganiseerd vanuit de traditionele GGZ zoals Brijder en GGZ NHN en ook organisaties als AA (Anonieme alcoholisten) en NA (Anonieme Drugverslaafden). Met organisaties als Humanitas worden aan mensen met psychische en of verslavingsproblemen leefcoaches ingezet die langdurige begeleiding op afstand garanderen. Zowel om de continuïteit te waarborgen als ook de effectiviteit te verhogen wordt veel ruimte gemaakt voor ervaringsdeskundigen.

Wind en zonne-energie

Progressief Alkmaar is om meerdere redenen geen voorstander van windturbines in de nabijheid van woningen. Het blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen overgevoelig is voor het geluid dat deze molens maken en mensen raken gestresst van de schaduwval van de wieken (elke paar seconden zie je de schaduw langskomen). Voor windturbines geldt dat ze het beste met een groot aantal bij elkaar kunnen staan in windmolenparken. Onze voorkeur gaat uit naar parken op zee. Progressief Alkmaar heeft in het verleden al aangegeven dat zij samen met ECN/TNO en een van de technische universiteiten of de Rijksuniversiteit Groningen een energiefaculteit wil opzetten. Een belangrijke opdracht kan zijn om onderzoek te doen naar duurzame materialen waarmee zonnepanelen en windmolens worden gemaakt. Nu is het zo dat deze apparaten elke 20 jaar aan vernieuwing toe zijn. Het voor de lange termijn van belang materialen te ontwikkelen die als restafval afbreekbaar zijn. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de oplossing van het CO2 probleem een nieuw kunststofprobleem met zich meebrengt.

WMO heeft een inkomensgrens

Huishoudelijke verzorging is een zorgvorm die via de WMO is aan te vragen. Huishoudelijke verzorging betekent dat mensen ondersteund kunnen worden in de huishouding als zij vanwege gezondheidsproblemen en/of beperkingen niet of te weinig in staat zijn huishoudelijke taken te verrichten. Door bezuinigingen van het Rijk op de gemeentebegroting komen een aantal zaken in de knel. Denk hierbij aan jeugdzorg, WMO, maar ook Bibliotheken en specifiek onderwijstaken zijn niet zonder risico. Nu is het zo dat als je voldoet aan de voorwaarden van de WMO, je voor alle zorgfuncties in aanmerking kunt komen. Mensen met hoge inkomens vinden dit prettig omdat een medewerker van de huishoudelijke verzorging van een thuiszorginstelling minder geld kost dan een professionele schoonmaker. Met de toenemende vergrijzing zien we dat het beroep op de WMO langzamerhand toeneemt. Voor gemeenten is dit een belangrijke kostenpost. Progressief Alkmaar wil een inkomensplafond aanbrengen waarboven mensen zelf hun huishoudelijke ondersteuning moeten regelen. Dat kan een werkster betekenen, maar ook huishoudelijke verzorging voor de feitelijke kostprijs.