Vuurwerkverbod

Als het aan Progressief Alkmaar ligt blijft het vuurwerkverbod ook na de coronapandemie gelden. Vuurwerk is slecht voor het milieu, slecht voor de volksgezondheid, slecht voor de mentale toestand van dieren en hebben meermalen brand en ernstige verwondingen veroorzaakt. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken, zoals bijvoorbeeld lichtshows.

Verkeersveiligheid

De maximum snelheid moet omlaag. Het ongeval waarbij twee oudere dames om het leven kwamen is wat Progressief Alkmaar betreft de druppel. De maximum snelheid moet binnen de bebouwde kom omlaag naar 30 km.

Religieuze uitingen bij ordehandhavers

Progressief Alkmaar is voor scheiding van kerk en staat, met andere woorden is voorstander van de seculiere overheid. Godsdienst is een privé-zaak en dient vooral in de privé-sfeer beleid te worden. Nederland is een land waar godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Als mensen vrij zijn te kiezen welke godsdienst ze aanhangen, en de godsdienst bepaalde verplichtingen of gewoontes met zich meebrengt, dan is dat iets wat we dienen te respecteren. Daarnaast verwachten we van alle inwoners van Nederland en in het bijzonder de inwoners van de gemeente Alkmaar dat zij gezamenlijk gemaakte afspraken respecteren. Wat betreft religieuze uitingen betekent dit dat ordehandhavers herkenbaar moeten zijn aan hun uniform en dat keppeltjes, hoofddoeken, kruizen, tulband en dergelijke bij ordehandhavers sober aanwezig mogen zijn en dat het gezicht niet mag verdwijnen achter religieuze uitingen.

Vaccinatie

Mensen vragen ons wat ons standpunt voor de komende vier jaar is ten aanzien van vaccinatie tegen corona. De kandidaten die op de lijst staan hebben zich laten vaccineren en/of hebben de regels in acht genomen. Dit gezegd hebbende stelt Progressief Alkmaar dat het niet realistisch is om een programmapunt ten aanzien van Corona, Covid, Deltavariant, Omicron BA1 en Omikron BA2 in te nemen. De genoemde virussen zijn afstammelingen van elkaar. Het zijn de oorspronkelijke virussen die zich aanpassen aan het menselijke lichaam en met elke aanpassing c.q. variant milder lijken te worden. Het is niet uitgesloten dat tegen de tijd dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden het virus dusdanig mild is dat vaccinatie niet langer wordt aanbevolen. De ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en volgen elkaar in zulk een hoog tempo op dat een officieel standpunt voor de komende vier jaar niet realistisch is. We adviseren iedereen te doen wat goed voor de eigen gezondheid is en de adviezen van deskundigen ter harte te nemen.

Gemeentelijke belastingen

Om meer financiële ruimte te hebben voor gemeentelijke voorzieningen wil Progressief Alkmaar op drie manieren geld binnen halen. – Intensief gebruik maken van Europese- en Rijkssubsidies. De inkomsten hieruit zijn moeilijk in te schatten – Meer werkgelegenheid realiseren zodat het aantal mensen dat beroep doet op een uitkering afneemt. Als het aantal uitkeringen hiermee met 600 kan afnemen wordt 12 miljoen euro bespaard – Verhogen van gemeentelijke belastingen zoals de toeristenbelasting. Belastingen op overnachtingen zijn nu 1,25 tot 2,50 euro per nacht. Door dit te verdubbelen kunnen de extra inkomsten oplopen tot 400.000 euro. Met een progressieve WOZ belasting op woningen boven de 1 miljoen euro kunnende extra inkomsten nog verder worden opgerekt.

Daklozenopvang

Voor daklozen die om economische redenen dakloos zijn geworden geldt, net als voor alle woningzoekenden dat er een forse inhaalslag moet worden gemaakt met sociale woningenbouw. Voor dak en thuislozen die onder psychische druk dakloos zijn geworden wil Progressief Alkmaar, samen met woningbouwcorporaties en het nieuw op te zetten gemeentelijk woningbedrijf, begeleid zelfstandige woonvormen in gaan zetten zoals housing first en verdienwoningen. Hierbij geldt ten aanzien van professionele begeleiding: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Om deze mensen goed maatschappelijk te begeleiden worden zaken als budgetbeheer, woongedragstrainingen, huishoudelijke ondersteuning indien nodig en training in het omgaan met de woonomgeving ingezet. Deze woningen worden gelijkmatig verdeeld over alle wijken, buurten en dorpen van de gemeente. Hulpverlening wordt georganiseerd vanuit de traditionele GGZ zoals Brijder en GGZ NHN en ook organisaties als AA (Anonieme alcoholisten) en NA (Anonieme Drugverslaafden). Met organisaties als Humanitas worden aan mensen met psychische en of verslavingsproblemen leefcoaches ingezet die langdurige begeleiding op afstand garanderen. Zowel om de continuïteit te waarborgen als ook de effectiviteit te verhogen wordt veel ruimte gemaakt voor ervaringsdeskundigen.

Wind en zonne-energie

Progressief Alkmaar is om meerdere redenen geen voorstander van windturbines in de nabijheid van woningen. Het blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen overgevoelig is voor het geluid dat deze molens maken en mensen raken gestresst van de schaduwval van de wieken (elke paar seconden zie je de schaduw langskomen). Voor windturbines geldt dat ze het beste met een groot aantal bij elkaar kunnen staan in windmolenparken. Onze voorkeur gaat uit naar parken op zee. Progressief Alkmaar heeft in het verleden al aangegeven dat zij samen met ECN/TNO en een van de technische universiteiten of de Rijksuniversiteit Groningen een energiefaculteit wil opzetten. Een belangrijke opdracht kan zijn om onderzoek te doen naar duurzame materialen waarmee zonnepanelen en windmolens worden gemaakt. Nu is het zo dat deze apparaten elke 20 jaar aan vernieuwing toe zijn. Het voor de lange termijn van belang materialen te ontwikkelen die als restafval afbreekbaar zijn. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de oplossing van het CO2 probleem een nieuw kunststofprobleem met zich meebrengt.

WMO heeft een inkomensgrens

Huishoudelijke verzorging is een zorgvorm die via de WMO is aan te vragen. Huishoudelijke verzorging betekent dat mensen ondersteund kunnen worden in de huishouding als zij vanwege gezondheidsproblemen en/of beperkingen niet of te weinig in staat zijn huishoudelijke taken te verrichten. Door bezuinigingen van het Rijk op de gemeentebegroting komen een aantal zaken in de knel. Denk hierbij aan jeugdzorg, WMO, maar ook Bibliotheken en specifiek onderwijstaken zijn niet zonder risico. Nu is het zo dat als je voldoet aan de voorwaarden van de WMO, je voor alle zorgfuncties in aanmerking kunt komen. Mensen met hoge inkomens vinden dit prettig omdat een medewerker van de huishoudelijke verzorging van een thuiszorginstelling minder geld kost dan een professionele schoonmaker. Met de toenemende vergrijzing zien we dat het beroep op de WMO langzamerhand toeneemt. Voor gemeenten is dit een belangrijke kostenpost. Progressief Alkmaar wil een inkomensplafond aanbrengen waarboven mensen zelf hun huishoudelijke ondersteuning moeten regelen. Dat kan een werkster betekenen, maar ook huishoudelijke verzorging voor de feitelijke kostprijs.

Straffen of ondersteunen

De vraag speelt of mensen moeten worden gekort op hun uitkering als zij weigeren Nederlands te leren. 

Dit is een ongenuanceerde vraag. 

Er is een groep die niet kan werken en een onvermogen heeft om een taal te leren. De vraag die hierbij speelt is of deze mensen ‘onwillig’ zijn als gevolg van de opstelling van hun omgeving of dat je ze zelf volledig verantwoordelijk kunt stellen voor de situatie waarin zij zijn beland. We hebben het dan over mensen met een blinde vlek voor talen, we hebben het over vrouwen in migrantengezinnen die thuis altijd hun moedertaal zijn blijven spreken, mensen in beroepen waar communiceren in het Nederlands niet op de voorgrond staat. Al deze mensen kunnen door een wending van het lot plotseling aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. 

Als deze mensen in een vrije val terecht komen, ligt hier niet zelden een psychische stoornis aan ten grondslag. Daar moeten we anders mee omgaan dan repressief te korten op uitkeringen en andere straffen die zijn te bedenken. 

Met zorg op maat is er altijd nog wel een activiteit of werkplek te vinden voor deze mensen waardoor zij maatschappelijk productief kunnen zijn. Soms is het repatriëren naar het moederland een redding uit een uitzichtloze situatie voor deze mensen. 

Pas als een psychische stoornis is uitgesloten en er vooral een profiteurshouding aan ten grondslag ligt, komt een ander element om de hoek kijken. Iedereen heeft de verplichting zich in te zetten om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. Als mensen willens en wetens een lui leventje willen leiden en weigeren te werken, dan kan daar meer dwang bij gebruikt worden.